ประวัติโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ฯ)

Total votes: 0
ภาพโรงเรียน

ความเป็นมา ประวัติ ที่ตั้ง ขนาด ข้อมูลพื้นฐาน ปรัชญา

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุปถัมภ์) สังกัด กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน  หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร

เปิดทำการสอน ครั้งแรก  16 พฤษภาคม 2532 

สภาพปัจจุบัน  อาคารเรียนประกอบด้วย ตึก  4 ชั้น 3 หลัง จำนวนห้องเรียน 40 ห้องเรียน บ้านพักภารโรง 2 ชั้น 1 หลัง เปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 30 /60 /90 /120 / 150    ชั่วโมงจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.ในภาคปกติและ เวลา 17.00-20.00 น. ในภาคค่ำ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชี่อโรงเรียน                           โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร  (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) สังกัด กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้ง                             เพชรเกษม  81 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

เริ่มเปิดทำการสอน                16 พฤษภาคม   พ.ศ. 2532

เนื้อที่บริเวณโรงเรียน            800 ตารางวา

ปรัชญา                                 การศึกษาอาชีพคือความเจริญงอกงาม

สีประจำโรงเรียน                   สีเทา

หลักสูตรที่เปิดสอน               วิชาชีพระยะสั้น 150/120/90/60/30 ชั่วโมง

จำนวนบุคลากร                     30 คน

จำนวนนักศึกษาต่อปี             2,500 คน

จำนวนห้องเรียน                    40 ห้องเรียน (ภาคปกติและภาคค่ำ)

ผู้มีอุปการคุณ                        คุณสิงห์ไชย  มงคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบัน                         นายบุญลือ  ภู่ช้าง

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา          นายจุลินทร์  ภวังคะนันท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                         นายปณิธาน  นิตยสุวรรณ

วิสัยทัศน์โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร  (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

วิสัยทัศน์Vision

                มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนาช่างฝีมือ ด้วยการจัดการศึกษาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นที่ยืดหยุ่นหลากหลายด้วยรูปแบบอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต สามารถพัฒนาตนเองได้

พันธกิจ MISSION

 • จัดการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ที่สอดคล้องกับการศึกษาตามอัธยาศัย
 • พัฒนาการเรียนการสอน ด้านทักษะ ให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการหรืออาชีพส่วนตัวได้
 • ส่งเสริมพัฒนาผู้สอน ได้มีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • ให้บริการชุมชนทั้งเชิงรับและเชิงรุก
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
 • จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

เป้าหมาย

 • ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาเป็นสื่อในการจัดการสอนอาชีพให้มีมาตรฐาน ให้เพียงพอ เพียงพอแก่การบริการนักศึกษา
 • ผลิตนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษาละ 3000 คน
 • ร่วมมือกับสถานประกอบการในด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึกงานของนักศึกษา
 •   สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทั่วไป ของห้องเรียน ห้องฝึกงาน บริเวณโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพพร้อมสมบูรณ์ เพียงพอแก่การให้บริการผู้เรียนและชุมชน
 • ประกันคุณภาพการศึกษาอาชีพในปี 2551

เกียรติคุณของโรงเรียน
1.ได้รับรางวัลดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประเภทสถานศึกษาดีเด่น 2 ปีซ้อน ปีการศึกษา 2537 และ2538
2.รางวัลดีเด่นประเภทครูผู้สอน วิชาช่างเจียระไนพลอย ปีการศึกษา 2538
3.รางวัลดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประเภทครูผู้สอน วิชาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2538
4.รางวัลดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประเภทครูผู้สอน วิชาช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง ปีการศึกษา 2543
5.รางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาช่างเสริมสวยเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2535
6.รางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาช่างเดินสายไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้า ปีการศึกษา 2540, 2541, 2542
7.รางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาช่างทำความเย็นและปรับอากาศ รุ่นที่ 1, 3 ปีการศึกษา 2542
8.รางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2542
9.รางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาช่างตัดผมชาย รุ่นที่      ปีการศึกษา
10.รางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาช่างวิทยุและเครื่องเสียง รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2543
11.รางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2543
12.รางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาช่างเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2543

ผิดพลาด | โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

ผิดพลาด

เว็บไซต์พบความผิดพลาดที่ไม่คาดคิด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ข้อความผิดพลาด

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luangpor/domains/luangpor.net/public_html/main/includes/common.inc:2748) ใน drupal_send_headers() (บรรทัด 1232 ของ /home/luangpor/domains/luangpor.net/public_html/main/includes/bootstrap.inc)
 • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 11 database disk image is malformed: DELETE FROM {cache_bootstrap} WHERE (cid = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => variables ) ใน cache_clear_all() (บรรทัด 167 ของ /home/luangpor/domains/luangpor.net/public_html/main/includes/cache.inc)