ประวัติหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร

Total votes: 0
หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร เจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล

หลวงพ่อทวีศักดิ์ วัดศรีนวลธรรมวิมล

หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร เจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล ผู้ก่อตั้ง และบริจาคพื้นที่ ให้จัดตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) เมื่อปี 2532

หลวงพ่อทวีศักดิ์ วัดศรีนวลธรรมวิมลพระ อธิการทวีศักดิ์ ฉายา ชุตินฺธโร อายุ84 ปี พรรษา 50 วิทยฐานะ น.ธ. เอก วัดศรีนวลธรรมวิมล แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมลสถานะเดิมชื่อ ทวีศักดิ์ นามสกุล เสาะแสวง เกิด ปีวอก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467
บิดาชื่อ นายเรียง มารดาชื่อ นางแหวน ตำบลคลอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดประทุมธานีอุปสมบท เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2496 วัดปทุมคงคา ตำบลสัมพันธวงศ์ อำเภอสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครพระอุปัชฌาย์ พระปริบัณฑิต วัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

วิทยะฐานะ
พ.ศ. 2484 สำเร็จมัธยมปีที่ 6 โรงเรียนประจำจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2496 สอบนักธรรมตรีได้ สำนักเรียนวัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2497 สอบนักธรรมโทได้ สำนักเรียนวัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2498 สอบนักธรรมเอกได้ สำนักเรียนวัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

การศึกษาพิเศษ
พ.ศ. 2502 สำเร็จหลักสูตรการแพทย์แผนโบราณและเป็นผู้ปฎิบัติพระกัมมัฎฐาน โดยถือธุดงควัตรเป็ฯกิจวัตรทุกปี เป็นอาจารย์สอนปฎิบัติกัมมัฎฐานแก่ประชาชนโดยทั่วไป

งานด้านการศึกษา
เป็นครูสอนพะปริยธรรมและเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนากัมมัฎ ฐานมาโดยตลอด เป็นเจ้าสำนักเรียนศาสนศึกษาแผนกธรรมประจำวัดจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นกรรมการตรวจนักธรรมสนามหลวงและเป็นผู้สนับสนุนในการศึกษา โดยบริจาคทรัพย์ส่วนตัวช่วยเหลือดำเนินการแก่พระสงฆ์สามเณร ทั้งในวัดและนอกวัดที่สอบนักธรรมและลี ปีละประมาณ 40,000 บาท โดยเป็นค่าพาหนะบ้าง อุปกรณ์การเรียนจนถึงการสอนเป็นประจำ

งานด้านเผยแพร่
พ.ศ. 2522 - 2531 เป็นอาจารย์สอนวิปัสสนากัมมัฎฐาน โดยเปิดอบรมและสอนวัดเป็นประจำ
พ.ศ. 2528 เป็นกรรมการจัดงานปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล และช่วยเหลือทั้งเครื่องอุปโภคและจัดหาเงินทุนบริจาคสมทบทุนด้วย ในงานนี้เป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล
พ.ศ. 2530 เป็นกรรมการจัดงานปฏิสังขรณ์เทิดพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล
พร้อมทั้งจัดหาเครื่องอุปโภคและจัดหาเงินบริจาคสมทบในครั้งนี้ 220,000 บาท
พ.ศ. 2530 เป็นกรรมการช่วยเหลือกองทัพบกโดยแม่บ้านกองทัพบกได้จัดขายดอกบัววันวิสาข บูชาตามโครงการของสมเด็จพระญาณสังวรโดยช่วยเหลือดอกบัวเป็นเงิน 140,000 บาทมีการให้ความร่วมมือร่วมมือแก่ทางราชการ ดังนี้นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน ได้นำเครื่องอุปโภคเป็นอาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม มุ้ง ข้าวสารไปแจกเพื่อปลอบขวัญกำลังใจแก่ทหารตามชายแดนเป็นประจำตลอดมา ในแต่ล่ะครั้งใช้งบประมาณ 100,000-500,000 บาท
พ.ศ. 2529 ได้จัดเครื่องปุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแจกแก่นักเรียน ในสังกัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 427 โรงเรียน รวม 24 เขต เป็นเงิน 2,700,000 บาท โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับ
พ.ศ. 2530 ได้จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคพิมพ์ดีดและอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสาร น้ำปลา แก้วน้ำ มอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กยากจน จำนวน 427 โรงเรียน รวม 24 เขต เป็นเงิน 400,000 บาท โดยท่านผู้ว่าฯ เป็นผู้รับมอบ
พ.ศ. 2531 ได้จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคอาหาร ข้าวสาร มอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการอาหารกลางวันแก่แด็กยากจน จำนวน 427 โรงเรียน รวม 24 เขต เป็นเงิน 403,000 บาท และได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนอีก 30 ทุน ทุนล่ะ 1,00 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
พ.ศ. 2530 ได้นำสิ่งของไปแจกแก่ทหาร ตำรวจ ที่ตระเวนชายแดนบ้านร่มเหล้า รวม 5 ครั้ง เป็นเงิน 2 ล้านบาทงานด้านสาธารณูปโภค
พ.ศ. 2528 ได้ดำเนินการตัดถนนจากปากทางเข้าวัดเป็นลักษณะกว้าง 4 วา ยาวประมาณ 2 กม. โดยลาดยางตลอด พร้อมสะพานคอนกรีตข้ามคลอง โดยมิได้ใช้งบประมาณแผ่นดินเลย โดยได้รับบริจาคเงินจะผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นเงิน 5,120,000 บาท

งานพิเศษ
จัดหาเงินปลูกสร้างอาคารเรียนให้เป็นสมบัติของทาง ราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ร่วมบริจาคที่ดินให้สร้างอาคารเรียนกว้าง 6 วา ยาว 36 เมตร ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนวัดศรีธรรมวิมล เป็นเงินทั้งสิ้น 7,600,00 บาท
จัดหาเงินสร้างบ้านพักครู 5 หลัง พร้อมโรงอาหารอีก 1 หลัง โดยมิได้รบกวนเงินทางราชการเลย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000 บาท
จัดหาเงินสร้างกำแพงล้อมด้านหน้าอาคารเรียนของโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 120 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 280,000 บาท
สมทบทุนตั้งเป็นกองทุนในวันสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529-2530 เป็นเงิน 260,000 บาท
เป็นกรรมการอุปถัมภ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตภาษีเจริญ มีจำนวน 200 คน โดยจัดหาอาหารและทุนการศึกษามอบเป็นประจำปีละสองครั้ง ครั้งล่ะ 30,000 บาท
สร้างโรงเรียนฝึกอาชีพพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน มอบให้กรุงเทพมหานคร มูลค่าเกือบ 7 ล้านบาท
สร้างโรงพยาบาลเป็นอาคาร 2 ชั้น 1 หลัง และกำลังสร้างอาคาร 7 ชั้น 1 หลัง อาคาร 3 ชั้น 1 หลัง มูลค้าพร้อมอุปกรณ์การรักษาพยาบาล ประมาณ 346 ล้านบาท มอบให้กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน

ผิดพลาด | โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

ผิดพลาด

เว็บไซต์พบความผิดพลาดที่ไม่คาดคิด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ข้อความผิดพลาด

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luangpor/domains/luangpor.net/public_html/main/includes/common.inc:2748) ใน drupal_send_headers() (บรรทัด 1232 ของ /home/luangpor/domains/luangpor.net/public_html/main/includes/bootstrap.inc)
  • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 11 database disk image is malformed: DELETE FROM {cache_bootstrap} WHERE (cid = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => variables ) ใน cache_clear_all() (บรรทัด 167 ของ /home/luangpor/domains/luangpor.net/public_html/main/includes/cache.inc)