วิชาช่างที่เปิดสอน

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเสื้อผ้าสตรีสำหรับผู้เรียนของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

นวัตกรรมที่ศึกษา  : รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเสื้อผ้าสตรีสำหรับผู้เรียน ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

ผู้ศึกษา                : นางฐิติยาพร   ถ้วยทอง

ปีที่ทำการศึกษา    : 2555

บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่องโปรแกรมตารางคำนวณ

เรื่องที่ศึกษา         : รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่องโปรแกรมตารางคำนวณสำหรับผู้เรียนของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของฝ่ายส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียน

ชื่องานวิจัย  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของฝ่ายส่งเสริมการศึกษา         โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

ผู้วิจัย           นางสาวพิทยา  กฤษสุวรรณ 

ปีการศึกษา 2555

วิจัยการติดตามผลการนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพระยะสั้น วิชาเบเกอรี่ 75 ชั่วโมง

ชื่องานวิจัย  การติดตามผลการนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการฝึก
อาชีพระยะสั้นหลักสูตร  75  ชั่วโมง  วิชาเบเกอรี่  โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ )  

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

ชื่อ                     :    นายไสว   ภาชะโน 

ชื่อวิทยานิพนธ์   :    การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมโรงเรียนฝึกอาชีพ

                               กรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)     

สาขาวิชา            :    ศิลปประดิษฐ์

หน้า

Subscribe to Front page feed